سیستم برگزاری آزمون
فرادید رایان افزار
About Product- Version:

مهلت شرکت در آزمون آزمایشی Ph.D  این دوره به اتمام رسیده است .

زمان برگزاری آزمون های آزمایشی آتی در سایت سنجش پزشکی متعاقبا اعلام می گردد.